Mediatek RT2870 Wireless LAN Card 1.5.39.192

Mediatek RT2870 Wireless LAN Card 1.5.39.192

MediatekWiFi – Shareware – Android iOS Windows Mac

Tổng quan

Mediatek RT2870 Wireless LAN Card là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi MediatekWiFi.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.450 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mediatek RT2870 Wireless LAN Card là 1.5.39.192, phát hành vào ngày 13/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/08/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.39.173, được sử dụng bởi 69 % trong tất cả các cài đặt.

Mediatek RT2870 Wireless LAN Card đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac.

Mediatek RT2870 Wireless LAN Card Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mediatek RT2870 Wireless LAN Card!

Cài đặt

người sử dụng 2.450 UpdateStar có Mediatek RT2870 Wireless LAN Card cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MediatekWiFi
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản